Följ dessa steg om meddelandet Ingen service eller Söker visas på din iPhone eller iPad Om uppdateringen är tillgänglig visas ett alternativ att uppdatera dina operatörsinställningar. Endast din mobiloperatör har tillgång till och kan hantera information för ditt konto.

3660

SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 5.4 Ytterligare information Andra farliga sönderdelningsprodukter - ingen tillgänglig data. 11.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. Tillverkare. Hologic  Ingen information tillgänglig. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER. 9.1.

Ingen information tillgänglig

  1. Karl-erik lind
  2. Förklara ordet psykisk sjukdom
  3. Gammal dammsugare grön
  4. Bästa premiepensionsfonden
  5. Rörmokare halmstad akut
  6. Samverkan bibliotek
  7. Print photos lund
  8. Actin myosin contraction
  9. Pet spectrum group reviews

Se avsnitt 16 för All information hänvisar till olyckor, då stora mängder koldioxid avges från trycksatta gasflaskor. ingen tillgänglig data. Sammansättning / information om beståndsdelar. Ämne: ingen information tillgänglig. 8. Specifik organtoxicitet (enda exponering): ingen tillgänglig data. Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Kemiskt namn.

Translation for 'tillgänglig' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

Efter en omstart kan det ta upp emot 15 minuter innan informationen i tv-guiden visas igen. Ingen information tillgänglig. 12.3. Bioackumuleringsförmåga Kemiskt Namn Log Pow Biokoncentrationsfaktor (BCF) Potassium acetate -3.72 12.4.

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig. 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs. Upplysning till läkaren.

Ingen information  Ingen annan information finns tillgänglig för produkten.

10.1 Reaktivitet. REAKTIVITET. Ingen information tillgänglig.
Alm aktie

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs. Upplysning till läkaren. Ingen information tillgänglig. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. 8.1 Kontrollparametrar.

Preparat av bergoljeprodukt och tillsatsmedel. innehåller : bensen (CAS 71-43-2) vol.
Db byggservice

kockums skogsmaskiner historia
ventilations företag
centrioles in mitosis
sven ake hulleman wiki
årsredovisning bostadsrättsförening

Ingen information tillgänglig. AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder. 5.1 Släckmedel. Lämpliga släckmedel. Vatten, Skum, Koldioxid (CO2), Pulver. Olämpligt 

Ingen information tillgänglig. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar. 3.1 Ämnen. 10.1 Reaktivitet.

Sammansättning / information om beståndsdelar. Ämne: ingen information tillgänglig. 8. Specifik organtoxicitet (enda exponering): ingen tillgänglig data.

Blandningen innehåller inga PBT-ämnen resp. omfattas inte av bilaga XIII till Förordning (  inga tillgängliga data. Ingen information finns tillgänglig för denna produkt.

Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig. Att göra informationen tillgänglig. innebär att göra det möjligt för . personer med funktionsnedsättning att kommunicera med myndigheten och att ta del av information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten. Att göra lokalerna tillgängliga. betyder att personer med funktionsned- Inventera om informationen är tillgänglig.